Phân Ưu – Anh Lê Văn Dũng K1A

Vĩnh biệt anh Lê Văn Dũng K1A , cựu trưởng ban liên lạc Kiểu Mẫu Huế / tại Saigon .
phanuu_LeVanDungK1A-kmh2

Comments are closed.