Lái

LÁI (đò). Tác giả: Tôn Thất Bính K3 Ông ni đang tập lái ô tô. Đường xóc, đường dằn chán thấy mồ. Sao bằng điệu nghệ, anh giặc lái. Đường bay lả lướt… chịu mấy cô. Trước khi đề-pa phải … Continue reading