Duyên

Duyên Tác giả : K3 Phát Trần Rải rác trong hồn em, có thơ anh* Có tánh không, đang gò em từng chữ Có giả hợp từng cơn ba mẫu tự Định mệnh màu đà ngủ trọ trong thơ Hơi … Continue reading