Video Kmh

Các video clips dưới đây được link từ YouTube của các ban liên lạc Kmh/Sg, Kmh/Hue, Kmh/Danang, Kmh/HaiNgoai , của các khóa Kmh, và có rất nhiều clips tại địa chỉ: http://www.youtube.com/user/truongkieumauhue1964/videos
của anh K1A Trương Văn Thanh

1.- Sinh hoạt KMH/Huế:- Các họp mặt tân niên thầy cô KMH/Huế
- Các kỳ họp mặt toàn trường Kmh.
- Phát quỷ khuyến học và yểm trợ các gia đình thành viên KMH khó khăn hàng năm
- Các sinh hoạt tổng quát hàng năm và các khóa tại Huế .

2.- Sinh hoạt KMH/Saigon :- Các kỳ Kmh/Sg Họp Mặt Đầu Năm
- Trích đoạn sinh hoạt KMH/Saigon và KMH/Huế .

3.- Sinh hoạt KMH/Đà Nẳng :


4.- Sinh hoạt KMH tại Hải ngoại:- Các kỳ họp mặt .

5.- Sinh hoạt riêng các khóa KMH:

- – Khóa 1:


- – Khóa 2:


- – Khóa 3:


- – Khóa 4:


- – Khóa 5:


- – Khóa 6: