Video Kmh

Các video clips dưới đây được link từ YouTube của các ban liên lạc Kmh/Sg, Kmh/Hue, Kmh/Danang, Kmh/HaiNgoai , của các khóa Kmh, và có rất nhiều clips tại địa chỉ: http://www.youtube.com/user/truongkieumauhue1964/videos
của anh K1A Trương Văn Thanh

1.- Sinh hoạt KMH/Huế:Các họp mặt tân niên thầy cô KMH/Huế
Các kỳ họp mặt toàn trường Kmh.
Phát quỷ khuyến học và yểm trợ các gia đình thành viên KMH khó khăn hàng năm
Các sinh hoạt tổng quát hàng năm và các khóa tại Huế .

2.- Sinh hoạt KMH/Saigon :Các kỳ Kmh/Sg Họp Mặt Đầu Năm
Trích đoạn sinh hoạt KMH/Saigon và KMH/Huế .

3.- Sinh hoạt KMH/Đà Nẳng :


4.- Sinh hoạt KMH tại Hải ngoại:Các kỳ họp mặt .

5.- Sinh hoạt riêng các khóa KMH:

– – Khóa 1:


– – Khóa 2:


– – Khóa 3:


– – Khóa 4:


– – Khóa 5: