Giới Thiệu

Tòa nhà trường Trung học Kiểu Mẫu Huế xưa kia (1964-1975) nay đã sát nhập vào trường Đại học Sư Phạm Huế . (Hình: Nguyễn Văn Sum K8)

Tòa nhà trường Trung học Kiểu Mẫu Huế xưa kia (1964-1975) nay đã sát nhập vào trường Đại học Sư Phạm Huế .
(Hình: Nguyễn Văn Sum K8)


(Trích bài giới thiệu trường của Hiệu Trưởng Trần Hữu Long
trong cuốn Đặc San Kiểu Mẫu Huế 1972 như là phần giới thiệu)

TRUNG-HỌC KIỂU-MẪU HUẾ

Trụ sở: 36 Lê Lợi Huế

Cổng trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế 1964-1975

Cổng trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế 1964-1975

1. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP

Để đáp ứng với nhu cầu cải tiến nền giáo dục cấp trung học cho phù hợp với đa`
tiến triển chung của xã hội, trường Đại Học Sư Phạm Huế đã thành lập một trường
Trung-học trực thuộc mang tên TRUNG-HỌC KIỂU-MẪU HUẾ .

(Nghị định số 1352/GD/PC/NĐ ngày 4-8-1964 thiết lập trường Trung Học Kiểu Mẫu
Huế trực thuộc trường Đại Học Sư Phạm Huế và nghị định số 840/GD/PC/NĐ ngày
12-6-1965 đặt trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế thuộc bậc Đệ nhị cấp).

2. LƯỢC SỬ

Nằm sát cạnh trường Đại Học Sư Phạm Huế và có cùng một lối kiến trúc, trường
Trung Học Kiểu Mẫu Huế đã được hoàn thành vào năm 1964.

Trường đã khai giảng khóa học đầu tiên vào ngày 20-9-1964 với 8 lớp học, 320
học sinh và 24 giáo sư.

Trong những năm đầu tiên một phái đoàn giáo dục thuộc Đại Học Ohio đã cọng
tác mật thiết với trường Đại Học Sư Phạm và ban giảng huấn Trung Học Kiểu Mẫu .
Phái đoàn này đã giúp đở nhiều ý kiến và cung cấp phương tiện trang bị các phòng
thí nghiệm và học xưởng .

Từ khi thành lập, các vị Hiệu trưởng sau đây đã lần lượt điều kkhiển trường:

 • 1964-1966: Ông Trần Kim Nỡ
 • 1966        : Ông Dương Đình Khôi
 • 1966-  …. : Ông Trần Hữu Long

Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế đã tổ chức kỳ thi lấy Chứng Chỉ Tú Tài 1 Tổng
Hợp khóa đầu tiên tại trường vào cuối niên học 1968-1969.

Với nghị định số 1722/GD/TN/PC/NĐ ngày 9-8-1969, bộ Giáo Dục đã thiết lập
Chứng Chỉ Tú Tài 1 và văn bằng Tú Tài 2 Tổng Hợp tại trường Trung Học Kiểu Mẫu
Huế và ấn định giá trị tương đương giữa các chứng chỉ này và chứng chỉ Tú Tài
phổ thông .

Trong niên khóa 1969-1970, nghị định trên được sửa đổi bởi nghị định số 1139/GD/KHPC/HV/NĐ
ngày 25-6-1970 thiết lập các kỳ thi lấy Chứng Chỉ Hoàn Tất Mỹ mãn lớp 11
Trung Học Tổng Hợp
vào cuối năm lớp 11 và Chứng Chỉ Thành Chung Trung Học
Tổng Hợp
cuối năm lớp 12. Các chứng chỉ này được quy định đồng quyền lợi với
các chứng chỉ hay văn bằng Tú Tài phổ thông về mọi phương diện . Thể lệ thi lấy
chứng chỉ Hoàn Tất Mỹ Mãn lớp 11 được ấn định bởi nghị định số 1141a/GD/KHPC/HV/NĐ
ngày 27-6-1970 và thể lệ thi lấy chứng chỉ Thành Chung Trung Học Tổng Hợp được
ấn định do nghị định số 1141b/GD/KHPC/HV/NĐ ngày 27-6-1970.

Học sinh tốt nghiệp của trường đã theo học các Đại Học quốc ngoại và quốc nội
từ niên khóa 1970-1971 và đang xúc tiến việc thành lập Hội Ái Hữu cựu học sinh
Trung Học Kiểu Mẫu Huế .

Phân hội phụ huynh học sinh Trung Học Kiểu Mẫu Huế thành lập từ năm 1966 hiện
đang giúp đở thiết thực cho nhà trường trong mọi sinh hoạt .

Ông Trần Hữu Long trong buổi lễ phát phần thưởng cuối niên khóa 1964-1965

Ông Trần Hữu Long trong buổi lễ phát phần thưởng cuối niên khóa 1964-1965

3. NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế được ấn định là :

 • Tìm một đường lối thích hợp trong việc thực thi giáo dục cấp trung học .
 • Nghiên cứu và áp dụng những chương trình và phương pháp giảng dạy hữu hiệu .
 • Nghiên cứu và thực hiện các tổ chức hoc đường và các phương thức sinh hoạt
  phối hợp, các trợ huấn cụ để cho sự học tập đạt được kết quả tối đa.
 • Hộ trợ chương trình quan sát và thực tập của giáo sinh Dại Học Sư Phạm .
 • Thực hiện mọi nổ lực để trở thành một Trung Tâm Giáo Dục Kiểu Mẫu về mọi
  phương diện .

Từ ngày thành lập đến nay, trường Trung Học Kiểu Mẫu luôn cố gắng thiết lập
những điều kiện căn bản cho sự nghiên cứu và giảng dạy cũng như những phương
tiệncần thiết tối thiểu cho việc hoc tập .

Nhiệm vụ qui định như trên cần nhiều thời gian mới có thể hoàn thành, và đòi
hỏi không những thiện chí tối đa của toàn ban giảng huấn mà còn cả sự hộ trợ
liên tục về mọi phương diện của các cấp thẩm quyền liên hệ, của chính quyền địa
phương, của các nhà giáo dục và phụ huynh học sinh.

4. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG LỐI GIÁO DỤC

Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế chủ trương và đang áp dụng một đường lối giáo
dục tiến bộ nhằm phục vụ tối đa học sinh bằng cách:

 • Chú trọng đến việc hướng dẫn từng cá nhân học sinh để việc học tập có phương
  pháp và hiệu quả hơn, hướng dẫn trong việc chọn lựa môn học thích hợp hay giúp
  đở giải quyết mọi khó khăn gây trở ngại cho việc học .
 • Tạo nhiều cơ hội và phương tiện cần thiết hữu hiệu để đáp ứng những nhu cầu
  căn bản của học sinh dựa trên nhu cầu chung của xã hội, và để học sinh có khả
  năng, sở thích khác nhau đều có thể thành công.
 • Trang bị cho học sinh một số kiến thức tổng quát tối thiểu và phổ thông để
  trở thành một công dân hữu ích, một số kiến thức lý thuyết dự bị cho việc theo
  đuổi học tập ở cấp đại học, và đồng thời cung cấp một số kiến thức thực dụng
  giúp học sinh hiểu biết để lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai hoặc lâm thời có
  thể xữ dụng những tài khéo khi không thể tiếp tục việc học .
 • Thiết lập chặt chẽ mối tương quan hiũa trường học và trường đời, đặt nặng
  khía cạnh thực tiển, xây dựng nhiều kinh nghiệm để học sinh có thái độ tích cực
  và thích ứng với đời sống trong xã hội .
 • Đào luyện tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm bằng cách thúc đẩy học
  sinh tham gia từ những sinh hoạt trong lớp đến những sinh hoạt ngoài lớp, tổ
  chức hàng ngũ tự trị và khuyến khích kỷ luật tự giác .

5.SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

Chương trình đang áp dụng tại trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế là một chương
trình bao gồm nhiều môn học với nhiều mục đích khác nhau đáp ứng những sở thích
và kkhả năng khác nhau của học sinh.

Chương trình các lớp 6 và 7 gồm các môn học có tính cách bắt buộc và bao quát
. Tánh chất dự hướng của những môn học ở cấp này giúp cho học sinh có được những
kiến thức căn bản tối thiểu về các môn phổ thông cũng như các môn hướng nghiệp .

Chương trình các lớp 8 và 9 là một chương trình định hướng cung ứng thêm một
số môn học lựa chọn tùy theo năng khiếu của từng học sinh. Khía cạnh thực tiển
và thực dụng được đặt nặng .

Chương trình các lớp 10 , 11 và 12 có tính cách chuyên biệt hơn và được thực
hiện thành nhiều ban khác nhau:

 • Các ban dự bị đại học: Khoa học thực nghiệm, khoa học toán, Văn chương sinh
  cổ ngữ .
 • Các ban hướng nghiệp: Doanh thương, Canh nông, Công kỹ nghệ, Kinh tế gia
  đình .

Chương trình các ban hướng nghiệp cũng được sắp xếp sao cho các học sinh
trong các ban này cũng có thể có đủ khả năng theo trình độ đại học sau khi hoàn
tất bậc trung học .

Trong giai đoan hiện thời, trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế chưa có thể phát
triển sâu rộng phạm vi hướng nghiệp, mà đang nằm trong một giai đoạn chuyển tiếp
với những cải tổ có tính cách tuần tự, tùy theo khả năng và nhân sự . Trường sẽ
mở đầy đủ các ban học, cũng như tăng cường các môn học lựa chọn khi cơ hội cho
phép .

Để hộ trợ cho chương trình học tập trên, chương trình hướng dẫn giáo dục đang
được đẩy mạnh . Phòng hướng dẫn giáo dục và phòng liên lạc phụ huynh học sinh đã
được thiết lập tại trường .

Ngoài ra,  một chương trình sinh hoạt thường xuyên do một ban giáo sư cố
vấn hướng dẫn mang lại nhiều không khí sôi động và bổ ích . Trong tinh thần này
trường đang xúc tiến thành lập nhiều học hội để khích động tinh thần học tập của
học sinh.

Điều cần lưu ý là chương trình sẽ được sủa đổi thường xuyên trong tinh thần
linh động và uyển chuyển để phù hợp với những khám phá mới trong địa hạt nghiên
cứu giáo dục .

TRẦN HỮU LONG

Hiệu trưởng Trung học Kiểu Mẫu Huế