Nhớ Thu Lục Bát

Khép hai tà nguyệt chườm thuNghe hương cổ độ thơm vừa nhánh sôngNhớ xưa tập ép vào lòngThơm vôi tường cũ chợt hồng má aiTóc thu buồn ngủ thon vaiChân thu nõn nhón nhớ bài tangoTay thu vàng lá bất … Continue reading