Phân Ưu – Cựu Giáo Sư Hội Họa Đoàn Văn Khuyến

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận tin buồn Cựu Giáo Sư Hội Họa Đoàn Văn Khuyến vừa mới từ trần tại Huế.
Hưởng Thượng Thọ 86 tuổi.
Chúng con, Ban Liên Lạc Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế – Hải Ngoại.
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
Kính Nguyện Cầu Hương Linh Thầy Vãng Sanh Lạc Quốc.

TM. Ban LLKMH-HN. Nguyễn Văn Thảo

.

Comments are closed.