Phân Ưu – K8 Nguyễn Thị Thu Sương

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận tin đồng môn K8 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG đã giã từ cỏi tạm tại Australia.
Chúng tôi chia buồn cùng anh và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và kính nguyện cầu hương Linh cố đồng môn THU SƯƠNG sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.

TM. Ban LLKMH/Huế. Lê Phước

Comments are closed.