Phân Ưu – K1A Đặng Tôn

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được tin bạn buồn đồng môn ĐẶNG TÔN K1A vừa từ trần ngày 19-8-2019  tại Huế.
Ban liên lạc KMH/HN chân thành chia buồn đến tang quyến cùng các đồng môn: Đặng Bổn K4, Đặng Thanh K6.
Nguyện cầu hương linh bạn sớm Vãng sanh Cực lạc.
TM. Ban liên lạc KMH/HN
Nguyễn Văn Thảo K1A

_________________________

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được tin bạn ĐẶNG TÔN K1A vừa từ trần ngày 19-8-2019  tại Huế.
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến quý tang quyến cùng các đồng môn: Đặng Bổn K4, Đặng Thanh K6.
Nguyện cầu Hương linh bạn sớm Tiêu Diêu miền Cực Lạc.
Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

_________________________

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin đồng môn K1A ĐẶNG TÔN vừa qua đời sáng nay 19-8-2019 tại Huế
sau một thời gian dài liệt nữa người do tai biến
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và cháu .
Chúng tôi cũng xin chia buồn cùng các đồng môn K4 Đặng Bổn và K6 Đặng Thanh.
Chúng tôi vô cùng thương tiếc và kính cầu nguyện hương linh cố đồng môn K1A  ĐẶNG TÔN sớm vãng sanh lạc quốc.
TM.BLLKMH/H.Lê Phước.

Comments are closed.