Phân Ưu – Huỳnh Bá Hân K7

PHÂN ƯU
Nhận tin buồn Đồng môn K7 Huỳnh Bá Hân
vừa đột ngột qua đời tại Đà Nẳng ngày 16 tháng 10 năm 2015.
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu trước sự mất mát lớn lao này.
Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Kính nguyện cầu hương linh bạn Hân sớm về cỏi niết bàn .
TM. Ban Liên Lạc Kiểu Mẫu Huế/ Hải Ngoại
K1A Nguyễn Văn Thảo
—————————————————
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin đồng môn K7 Huỳnh Bá Hân vừa qua đời do lâm bệnh nặng,
chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và cầu nguyện cho Hương linh Cố đồng môn K7 Huỳnh Bá Hân sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
TM.BLL.CƯU.HS.KMH/Huế
Lê Phước.
—————————————————
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin đồng môn K7 Huỳnh Bá Hân
vừa qua đời tại Đà nẵng do lâm bệnh nặng,
chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn K7 Huỳnh Bá Hân sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
Thay mặt Ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

Comments are closed.