Phân Ưu – K4 Hồ Văn Bó

CHIA  BUN

Nhận được tin đồng môn H Văn Bó K4 vừa xa rời cõi tạm tại thành phố Đà Lạt.
Ban liên lạc KMH/SG và các tỉnh phía Nam
xin chân thành CHIA BUỒN đến gia đình tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh anh sớm được Vãng Sanh Tịnh Độ.
 
Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A
 
__________________________________ 

Được tin đồng môn K4 H Văn Bó vừa qua đời ở Đà Lạt,
chúng tôi VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC, xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến và cầu nguyện cho
hương linh cố đồng môn K4 Hồ Văn Bó sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.
 
TM.BLLKMH/H.Lê Phước.

Comments are closed.