Phân Ưu – Lê Xuân Thảo K1B

PhanUu-K1BLeXuanThao
VongHoaPhanUu-01

__________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Nhận tin buồn đồng môn Lê Xuân Thào K1b vừa từ trần ngày 20-4-2016 tại Huế.
Ban Liên Lạc KMH-HN Thành kính phân ưu cùng Tang quyến.
Kính nguyện cầu hương linh Bạn sớm Vãng Sanh Tịnh Độ.
TM. Ban LLKMH-HN.
Nguyễn Văn Thảo

__________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Được tin đồng môn K1B Lê Xuân Thảo vừa qua đời hôm nay 20.4.2016
chúng tôi xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến.
Chúng tôi xin cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn Lê Xuân Thảo sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
Thay mặt Ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

__________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Được tin đồng môn K1B Lê Xuân Thảo vừa qua đời hôm nay 20.4.2016 chúng tôi xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến. Chúng tôi xin cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn Lê Xuân Thảo sớm Vãng Sanh Lạc Quốc. TM.BLLKMH/H.Lê Phước

Comments are closed.