Phân Ưu – K2 Nguyễn Bính

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Nhận tin buồn đồng môn K2 Nguyễn Bính vừa từ trần ngày 4 tháng 2 năm 2017 tại Huế.
Ban LLKMH/HN xin phân ưu cùng chị và các cháu.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến.
Kính cầu nguyện hương linh cố đồng môn Nguyễn Bính sớm vãng sanh cựu lạc.

TM.BLLKMH/HN. Nguyễn Văn Thảo.

CHIA BUỒN

Được tin Cố đồng môn K2 Nguyễn Bính vừa qua đời ngày 4 tháng 2 năm 2017 tại Huế .
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Chia Buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn K2 Nguyễn Bính sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

Comments are closed.