Phân Ưu – K1B Phạm Thị Hoàng Khanh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhân được tin buồn Đồng môn K1B PHẠM THỊ HOÀNG KHANH
 vừa mới qua đời tháng 10 năm 2017 tại Huế.

Ban LIên Lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố đồng môn Phạm Thị Hoàng Khanh sớm Vãng Sanh Cực Lac Quốc.

Trưởng Ban Liên Lạc KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________

PHÂN ƯU

Được tin Cố đồng môn K1B PHẠM THỊ HOÀNG KHANH
vừa từ trần tháng 10 năm 2017 tại Huế
Chúng tôi Thành Kính Chia Buồn cùng tang quyến,
cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn Phạm Thị Hoàng Khanh sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Saigon
Bùi Quanh Kim Định K1A

_____________________________________

PHÂN ƯU

Được tin Cố đồng môn K1B PHẠM THỊ HOÀNG KHANH
vừa từ trần tháng 10 năm 2017 tại Huế
sau một thời gian chữa trọng bệnh
Chúng tôi Thành Kính Chia Buồn cùng tang quyến và
cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn Phạm Thị Hoàng Khanh sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.