Phân Ưu – K1A Trần Đức Trung

PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn TRẦN ĐỨC TRUNG K1A 
vừa từ trần  tại Huế .
Chúng tôi chân thành chia buồn đến quý tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh sớm được Siêu sanh Tịnh độ.
TM. Ban liên lạc KMH/Hải ngoại
Nguyễn Văn Thảo K1A
_____________________________________

PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn TRẦN ĐỨC TRUNG K1A 
vừa từ trần  tại Huế .
Chúng tôi chân thành chia buồn đến quý tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh sớm được Siêu sanh Tịnh độ.
TM. Ban liên lạc KMH/Saigon
Bùi Quang Kim Định K1A
_____________________________________

PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn TRẦN ĐỨC TRUNG K1A 
đã qua đời  tại Huế .
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu .
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến và
Nguyện cầu cho hương linh cố đồng môn TRẦN ĐỨC TRUNG K1A
sớm Vãng sanh Lạc quốc .
TM. Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.