Phân Ưu – K9 Trần Ngọc Tĩnh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn đồng môn K9 TRẦN NGỌC TĨNH
vừa qua đời ngày 21 tháng 07 năm2023 tại Sài Gòn
Chúng tôi xin chia buồn cùng đồng môn K11 Suy Min và Các cháu .
Nguyện cầu cho hương linh
cố đồng môn K9 TRẦN NGỌC TĨNH vãng sanh cực lạc .

TM. BLL KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn đồng môn K9 TRẦN NGỌC TĨNH
vừa qua đời ngày 21 tháng 07 năm2023 tại Sài Gòn
Chúng tôi xin chia buồn cùng đồng môn K11 Suy Min và Các cháu .
Nguyện cầu cho hương linh
cố đồng môn K9 TRẦN NGỌC TĨNH vãng sanh cực lạc .

Thay mặt BLL KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

______________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K9 TRẦN NGỌC TĨNH qua đời ,
chúng tôi xin chia buồn cùng vợ là đồng môn K11 và các cháu.

TM.BLLKMH/Huế
Lê Phước.

Comments are closed.