Nhớ Thu Lục Bát

Khép hai tà nguyệt chườm thu
Nghe hương cổ độ thơm vừa nhánh sông
Nhớ xưa tập ép vào lòng
Thơm vôi tường cũ chợt hồng má ai
Tóc thu buồn ngủ thon vai
Chân thu nõn nhón nhớ bài tango
Tay thu vàng lá bất ngờ
Môi thu rất lạ đôi bờ kinh thi
Mắt thu rất ướt cong mi
Ngực thu xưa bỗng dậy thì với tôi.

Phat Tran k3

Comments are closed.