Phân Ưu – K1A Lê Thị Hương Châu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K1A LÊ THỊ HƯƠNG CHÂU
vừa qua đời ngày 1 tháng 1 năm 2024
tại Huế
Chúng tôi Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm Vãng sanh Cực lạc.

TM. BLL KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K1A LÊ THỊ HƯƠNG CHÂU
vừa qua đời ngày 1 tháng 1 năm 2024
tại Huế
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến quý tang quyến
Chúng tôi nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm tiêu diêu miền tịnh cảnh.

Thay mặt BLL KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

______________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn K1A LÊ THỊ HƯƠNG CHÂU
vừa mãn phần ngày 1 tháng 1 năm 2024
tại Huế
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến
và kính cầu nguyện cho hương linh cố đồng môn sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/Huế
Lê Phước.

Comments are closed.