Phân Ưu – K2 Nguyễn Thị Ngọc Lan

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K2 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
vừa qua đời ngày 27 tháng 12 năm 2023
tại Nam California, USA
Chúng tôi Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm Vãng sanh Cực lạc.

TM. BLL KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K2 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
vừa qua đời ngày 27 tháng 12 năm 2023
tại Nam California, USA
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến quý tang quyến
Chúng tôi nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm tiêu diêu miền tịnh cảnh.

Thay mặt BLL KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

______________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn K2 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
vừa qua đời ngày 27 tháng 12 năm 2023
tại Nam California, USA
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến
và kính cầu nguyện cho hương linh cố đồng môn sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/Huế
Lê Phước.

Comments are closed.