Đá Cầu

ĐÁ CẦU ( Vừa đấu vừa cà )
Tác giả: Tôn Thất Bính K3
Già rồi mà cũng máu chơi cầu.
Ham nhảy lơ mơ nó nhổ râu.
Bươm bướm không hoa teo tợ lá.
Cù cu thiếu lúa nhỏ như sâu.
Đi đò ăn mặn gà bươi thốn (d…)
Leo núi ngủ chay cọp cắn đau.
Về Huế phải hiền đầu cạo trọc.
Khỏi lo rụng tóc (tiếc) chốn Hồng lâu.

Comments are closed.