Phân Ưu – Trần Thị Kim Chi K9

PHÂN ƯU
Nhận tin buồn Đồng môn K9 Trần Thị Kim Chi
vừa tạ thế ngày 12/12/2015 tại Huế.
Ban Liên Lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại Thành Kính Phân Ưu cùng Tang quyến.
Kính nguyện cầu hương linh Cố đồng môn Trần Thị KIm Chi sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
TM. Ban Liên Lạc Kiểu Mẫu Huế/ Hải Ngoại
K1A Nguyễn Văn Thảo
—————————————————
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận tin buồn đồng môn K9 Trần Thị Kim Chi vừa tạ thế ngày 12/12/2015 tại Huế.
Ban Liên Lạc KMH/SG Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến,
  Kính nguyện cầu hương linh Cố đồng môn Trần Thị KIm Chi sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
Thay mặt Ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định  K1A
—————————————————

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K9 Trần Thị Kim Chi vừa mất tối 12.12.2015 tại Huế
sau một thời gian dài lâm bệnh tâm thần nặng,
chúng tôi xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn Trần Thị Kim Chi sớm Vãng Sanh Lạc Quốc
TM.BLLKMH/H.Lê Phước

Comments are closed.