Đập Đá

ĐẬP ĐÁ
Tác giả: Tôn Thất Bính K3

Vừa đập vừa đá lại còn khoe.
Tội nghiệp ôn tui răng rứa hè!
Vỹ Dạ đi lên mùa nước phủ.
Tòa Khâm lội lại lúc mưa đe.

Cùng đau nặng gánh…binh đường pháo.
Chia xẻ giang nan….dân ngựa xe.
Ôn lão thân quen hiền ĐẬP ĐÁ.
Nhớ ông tôi gọi biết còn nghe.!

Comments are closed.